info@karkamis.bel.tr
0342 561 2005
Karkamış Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı işleri Müdürlüğünün Görevleri:

a) Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konular Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirilir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeler,
b) Belediye Başkanlığına; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların sevk ve havalesi yapıldıktan sonra yerine ulaşması ve arşivlenmesi,
c) Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, gizli evrak defterine kaydını
yaparak, yerine ulaştırılması,
ç) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için şevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanması,
d) Meclis toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden zabıta personeli marifetiyle, faks ve telefon aracılığıyla Meclis üyelerine ulaştırılması, ayrıca Belediye Başkanlığının internet sayfasından kamuoyunu bilgilendirmek üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılması,
e) Belediye Meclisinde görüşülen konuların karar özetlerini, toplantı tutanaklarını ve sıradaki meclis toplantısının ne zaman yapılacağını, Belediye İnternet Sayfasından yayımını ve Meclis toplantı gündeminin, Meclis Toplantı Salonu girişindeki ilan tahtasında ilan edilmesi,
f) Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade edilmemesi durumunda yedi gün içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Mülki amire ulaştırılması,
g) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda, Başkanlık adına Encümen gündemini hazırlayıp, üyelere dağıtımı, Encümen toplantısına Belediye Kanununun 33, Maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır, toplantıda alınan kararların ilgili birimlere şevki ve arşivlenmesi, Bununla birlikte Encümen ve meclis üyelerinin huzur hakkı bordrolarının hazırlanması, ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne şevki yapılır,
h) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunlar, idari ve genel yargı kararlarıyla birlikte Resmi Gazeteye abone olarak, ilgili birimlere şevki,
ı) Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması, Nikah salonlarının ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine teklif hazırlatır, salon ücretlerini belirlenmesi, kıyılan nikah akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesi ve sonra ilgili kurumlara bildirilmesi,
j) Müdürlük demirbaş ayniyat defterinin tutulması, her yıl icmal ve tadat tablolarının ilgili Müdürlüğe gönderilmesi,
k) Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesi,
l) Belediye Başkanı'nın Özlük İşlemleri ile Başkanlık Makamına ait kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların yapılması,
m) Belediye Meclis Üyeleri Özlük İşlemleri ile bunlara ait dosyaların muhafaza edilmesi ve ilgili yazışmaların yapılması,
n) Belediyemizin gerek kamu gerekse gerçek ve tüzel kişilerle olan yazışmalarının hazırlanması, kaydının tutulması ve dağıtımının yerine getirilmesi,
o) 4109 sayılı yasa gereği Askere giden ve Yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen İlçemiz sakinlerine Asker Aile Yardımı yapılması,
p) Müdürlüğümüz ve ilgili müdürlüklerce gönderilmek üzere gelen evraklar, Evrak Tevzii memurumuz vasıtasıyla ve P.T.T. aracılığıyla veya aciliyet durumuna göre elden ilgili yerlere ulaştırılır,
r) Belediyenin fotokopi ve teksir baskıları da Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.