info@karkamis.bel.tr
0342 561 2005
Karkamış Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirler.

Kapsam
Madde 2-  Bu yönetmelik, Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ona bağlı bütün birim ve şeflikleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-  Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer kanunlar ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kuruluş
Madde 4- 22.03.2008 Tarih ve 26824 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereği Sancaktepe Belediye Başkanlığı kurulmuş olup 05.04.2009 Tarih ve 11 Sayılı Meclis Kararı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü faaliyete geçmiştir.   

Tanımlar
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık                : İçişleri Bakanlığını,
b) Üst Yönetici          : Belediye Başkanını,
c) Kanun                   : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu,
d) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,
e) Mali Hizmetler Müdürü: 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen görevleri yürüten yöneticiyi,
f) Şeflikler      :
     1) Muhasebe Şefliği
     2) Emlak Tahakkuk Şefliği
     3) Tahsil Şefliği
     4) Yoklama Şefliği
g) Muhasebe Hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini,
h) Muhasebe Birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,
i) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
j) Muhasebe Yetkilisi Mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve yetkili memurları,
k) Ön Mali Kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,
l) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,
m) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri,
İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri
Madde  6-
Aşağıda sayılan görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
e) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
g) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
h) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
ı) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Yetki Alanı
Madde  7 –  Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün Sorumluluğu
Madde 8– Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcısına karşı da sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli
Madde 9 – Müdürlüğün Teşkili;

Mali Hizmetler Müdürlüğü yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

a) Müdür
b) Şefler
c) Memurlar
d) İşçiler
e) Sözleşmeli Memurlar
f) Diğer Personeller

Atama ve Görevlendirme
Madde 10 – Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan bütün personelin ataması veya görevlendirilmesi Başkan tarafından, Müdürlük içerisindeki görev dağılımı ve iş bölümü ise, Müdür tarafından yapılır.

A) MÜDÜR

Kanunun, Yönetmelik, Tüzük ve Genelgelerin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluklar ile Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının verdiği talimatları, havale ettiği evrakları ve verilen görevleri bu yönetmelikte yer alan yetkileri çerçevesinde özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumlu olan kişidir.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri
Madde 11 –

a) Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,
b) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,
d) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,
e) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
f) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
g) Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak,
h) Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak,
ı) Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek,
j) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak,
l) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,
m) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,
n) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,
o)Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,
p) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
r) Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak,

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları
Madde 12 –
a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,
b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,
c) Gelirlerin zamanında tahakkuku, gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,
e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,
f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

Muhasebe Yetkilisinin Görev Ve Yetkileri
Madde 13 –
a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
f) Vezne ve ambarların kontrolünü  ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
ı) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
j) Muhasebe birimini yönetmek.
k) Mevzuatlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları
Madde 14 –
a) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan,
c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
e) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan,
g) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten,
h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

B) ŞEFLER

Kanunların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Şefliği ile ilgili Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve personelin düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevli kişilerdir. Personeller tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlarlar.

Muhasebe Şefliği
Madde 15 –
(1)Belediyeye ait mali iş ve işlemlerinin yürütülmesini, Belediyeye ait giderlerinin yapılmasını, mali kayıtların tutulmasını, bankayla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlar.
(2) Bu şeflik bir şef ve yeteri kadar tahakkuk memurundan teşekkül eder.

Muhasebe Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16 –
a) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile istatistikleri hazırlamak.
b) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
c) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazların bütçeye kaydını sağlamak,
d) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
e) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
f) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
g) Mali konularda üst yönetici ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h) Muhasebe Şefi; başkana, başkan yardımcılarına ve müdüre karşı sorumludur.

 

Emlak Tahakkuk Şefliği
Madde 17 – (1) Emlak Tahakkuk Şefliği, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mer’ i mevzuat hükümleri çerçevesinde emlak, çevre temizlik vergisiyle ve diğer müdürlüklerle alâkalı tarh, tahakkuk, tebliğ, terkin vb. iş ve işlemleri yürütür. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerinin tahakkuk işlemleri için tahsil şefliği ile koordineli olarak çalışmak durumundadır.
(2) Bu şeflik bir şef ve yeteri kadar emlak tahakkuk memurundan teşekkül eder.

Emlak Tahakkuk Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 18 –
a) Emlak Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde emlak vergisiyle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,
b)Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Çevre Temizlik Vergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
c) Emlak ve ÇTV vergilerini ilgilendiren diğer mer’ i mevzuattaki görevleri ifa etmek,
d) Emlak ve ÇTV ile ilgili konularda Uzlaşma Komisyonunda sekreterya görevi ifa etmek,
e) Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,
f) Servisin çalışma ve iş düzenini tanzim etmek,
g) Tahsil Şefi ile sürekli ve koordineli bir çalışma yürütmek,
h) Emlak Tahakkuk servisindeki memurlarının iş düzenini ve motivasyonunu sağlamak,
ı) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak,
j) Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
k) Müdür tarafından verilen görevleri yapmak,
l) Belediyenin diğer müdürlükleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alâkalı olan tahakkukların yapılmasını sağlamak,
m) Emlak Tahakkuk Şefi, mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini kullanır. Emlak Tahakkuk Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan,  başkan yardımcısına ve müdüre karşı da sorumludur.

Emlak Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 19 –
a) Emlak,  ÇTV ve tahakkuku tahsile bağlı alakalı tarh, tahakkuk, düzeltme, terkin vb. iş ve işlemleri yapmak,
b) Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
c) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
d) Mükelleflerin iş ve işlemlerini bekletmeden yapmak,
e) Beyannameleri, kayıt ve diğer bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
f) Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,
g) Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
h) Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
i) Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
j) Müdür ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
k)Emlak Tahakkuk memuru, mer’i mevzuatta kendilerine verilen görevleri yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahakkuk memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ile şefine karşı da sorumludur.

 

Tahsil Şefliği
Madde 20 – (1) Tahsil Şefliği, belediyeye ait bütün gelirlerinin, tahsilatının yapılmasını; tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların bankaya yatırılmasını sağlar. Borcunu zamanında ödemeyen mükelleflerin 6183 sayılı yasa hükmüne göre icra takip işlemleri, tahsil şefliğince yapılır. Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetveller tahsil şefliğince tanzim edilir.
(2) Tahsil Şefliği, görevlerini tahsilat yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde ifa eder. Bu şeflik, bir şef ve yeteri kadar tahsil memuru, icra memuru, tahsildar ile veznedardan teşekkül eder.

Tahsil Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 21 –
a) Tahsil Şefliğince yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar,
b) Belediye gelirlerinin tahsilâtının tahsilât yönetmeliği ve diğer mer’ i mevzuat çerçevesinde yapılmasını sağlar,
c) Tahsilatla alâkalı Belediyenin bütün müdürlük ve birimleri ile koordinasyonlu bir çalışma yürütür,
d) Vadesi geldiği halde mükellefler tarafından ödenmeyen belediye alacaklarının icra yoluyla tahsilâtını sağlar,
e) Servisinin çalışma sistemini tanzim eder ve memurların motivasyonunu sağlar,
f) Veznelerdeki yığılmaları önleyerek, tahsilât akışını sağlar,
g) Yapılan tahsilâtın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlar,
h) Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim alır ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlar,
i) Günlük tahsilât durumu ve Belediyenin genel tahsilâtı ile ilgili olarak istenildiği zaman Başkanlığa ve müdürlüğe bilgi verir,
j) Tahsilâtla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde muhasebe şefliğine bildirir,
k) Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlar,
l) Müdür tarafından verilen görevleri yapar,
m) Tahsil Şefi mer’i mevzuatta kendine verilen görevleri ifa eder ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdüre karşı sorumludur.

 

Tahsil Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 22 –
a) Tahsilâtla ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak,
b) Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
c) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
d) Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak,
e) Kayıtları ve tahsilâtla ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
f) Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak,
g) Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
h) Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
i) Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak arşivde muhafaza etmek,
j) Borcunu ödemeyen mükellefleri tespit ederek şefine bildirmek,
k) Tahsilât makbuzlarının kayıtlarını ve zimmet işlemlerini sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
l) Müdür ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
m) Tahsil memuru, görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ile şefine karşı da sorumludur.

Tahsildar ve Veznedarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 23 -
a) Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,
b) Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak,
c) Yaptığı tahsilâtı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek,
d) Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
e) Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
f) Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,
g) Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak,
h) Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
i) Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,
j) Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
k) Borcunu ödemeyen mükellefleri şefine bildirmek,
l) Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
m) Tahsilât ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek,
n) Müdür ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
o) Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ile şefine karşı sorumludur.

İcra Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 24 –
a) Haciz zaptı ve haciz varakasını usulüne uygun olarak tanzim etmek,
b) İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak,
c) Çalışmalarını Şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
d) Kayıtları ve icra takibi ile ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
e) Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
f) Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
g) Borcunu ödeyen mükelleflerin haciz dosyalarını kapatarak, dosyaları şefine teslim etmek,
h) İdarenin bilgisi olmadan haciz işlemi yapmamak,
i) Yapılan tahsilât ve işlemler hakkında şefine rapor vermek,
j) Müdür ve şef tarafından verilen görevleri yapmak,
k) İcra memuru, görevlerini 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun ve diğer mer’ i mevzuata göre yerine getirir ve buna ait yetkilerini kullanır. İcra memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ile şefine karşı sorumludur.

Yoklama Şefliği
Madde 25 – (1) Belediye Gelirleri Kanunu’nda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alâkalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleri ile Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrolleri Yoklama Şefiği tarafından yapılır.
(2) Yoklama şefliğince mükelleflerle ilgili yapılan tespitler yoklama tutanağına geçirilir. Yoklama fişinin bir nüshası mükellefe, bir nüshası da ilgili şefliğe veya birime verilir.
(3) Müdürlüğe intikal eden mükelleflerle ilgili dilekçeler de yoklama şefliği tarafından sonuçlandırılır. Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrak da yoklama şefliğince yapılır.
(4) Yoklama Şefliği görevlerini Vergi Usul Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ifa eder.
(5) Yoklama Şefliği, bir şef ve yeteri kadar yoklama memuru ile tebliğ memurundan teşekkül eder.

Yoklama Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 26 –
a) Yoklama memurlarından gelen yoklama fişlerini tasnif ederek ilgili birimlere zimmetle vermek,
b) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat, ödeme emri ve diğer evrakın zamanında mükelleflere ulaşmasını sağlamak,
c) Görevleriyle ilgili olarak V.U.K. hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
d)Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendine verilen görevlerini ifa etmek,
e) Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak,
f) Mükelleflerden gelen ihbar ve şikayetleri zamanında müdürlüğe ulaştırmak,
g) Çalışmalarını diğer şeflerle koordinasyonlu olarak yürütmek,
h) Yoklama memurlarını kontrol altında bulundurarak, çalışmalarını takip etmek,
i) Memurların çalışma performansını artırıcı tedbirleri almak,
j) Müdür tarafından verilen görevleri yapmak,
k) Yoklama şefi, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Yoklama şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcılarına, müdüre karşı sorumludur.

Yoklama Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 27 –
a) Belediyemizde kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, belediyeyi gelir kaybına uğratmadan zamanında yapmak,
b) Mükelleflere ait tespitleri usulüne uygun olarak yoklama fişine kaydetmek,
c) Tanzim edilen yoklama tutanaklarını tasnif ederek zamanında yoklama şefine vermek,
d) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat ve diğer evrakı zamanında mükelleflere ulaştırmak,
e) Mükelleflerle ilgili dilekçeleri süresi içinde cevaplandırmak,
f) Amirleri tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak ve doğru yapmak,
g) Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta kendine verilen görevleri yapmak.
h) Amirlerden izinsiz görev mahallinden ayrılmamak,
i) Görev ve çalışmalar hakkında istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek,
j) Yoklama memuru, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Yoklama memuru mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevlerinin ifasında, Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ile şefine karşı sorumludur.

 

C) MEMURLAR

Kanunların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürü ve bağlı olduğu şeflerin direktifleri doğrultusunda müdürlük görevlerinin yürütülmesi sağlarlar.

D) İŞÇİLER

Kanunların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürü ve bağlı olduğu şeflerin direktifleri doğrultusunda müdürlük görevlerinin yürütülmesi sağlarlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

 

Görevlendirme
Madde 28 -
Başkan ve başkan yardımcılarının talimatları, müdür ve şefler tarafından işin niteliğine göre ilgili personele iletilmesi ile görev verilir.

Görevlerin Yapılması
Madde 29-
Mali hizmetler müdürlüğündeki çalışmalar müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. Tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda özen ve süratle yapmakla yükümlüdür.

Görevlerin Koordinesi
Madde 30-
a) Görevlerin yapılmasında ve diğer birimler ile olan ilişkilerde gereken koordine Mali Hizmetler müdürü tarafından yapılır.

b) Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı alt birim şefliklerinin atama ve görevlendirmesi Mali Hizmetler Müdürünün teklifi ve üst yöneticinin onayı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

 

Yürürlüğe Giriş
Madde 31 – Bu yönetmelik Sancaktepe Belediye Meclisi tarafından kabul edilip Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kalkma
Madde 32 –  Bu Yönetmeliğin onayı ve yürürlüğe girmesiyle, daha önce çıkarılmış olan müdürlük yönetmeliği yürürlükten kalkar. İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürütme
Madde 33 -  Bu yönetmelik hükümleri Sancaktepe Belediye Başkanı, Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından yürütülür.